MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA / ADVERTISING AND PROMOTION

Dnes už všetci vieme, nestačí len niečo vyrobiť, ale výrobok musí aj niekto potrebovať, aby sa vôbec dal predať. Skrátka bez MARKETINGU to už nepôjde. Firemná stratégia sa v trhovej ekonomike opiera o štyri základné nástroje marketingu (produkt, cena, distribúcia, propagácia).

Našim predmetom záujmu je propagácia alebo MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA.
Informuje o produkte, presviedča spotrebiteľa, ovplyvňuje vzťah k výrobku alebo službe.

Tento proces sa dá riadiť a pripraviť. A práve tu Vám ponúkame pomoc. Vypracujeme Vám koncepciu marketingovej komunikácie, navrhneme aké výrazové prostriedky sú pre Vašu spoločnosť najvhodnejšie. Ak sa venujete systematicky budovaniu vizuálnej podnikovej identity získavate konkurenčnú výhodu na trhu. A o to predsa ide!

Today we know it, that it isn't sufficient to create something but it is necessary that someone needs it, so it can be sold. In brief it won't go without MARKETING. Company strategy in the market economy leans on the four basic marketing tools – product, price, distribution, publicity.

Our object of attention is publicity or MARKETING COMMUNICATION.
It informs about product, persuades the consumer, affects his relation towards the product or service.

This process will be prepared and controlled. And just here we offer you our help. We design for you the concept of marketing communication, so we propose for your company the most suitable means of expression. If you are systematically devoted to the creating of company identity's then you are gaining the competitive advantage within market. And that's the way it is!