GRAFICKÝ DIZAJN / GRAPHIC DESIGN

Hovorí sa, že dobrý dizajn predáva. Týka sa to aj grafických materiálov, ktoré nás denne sprevádzajú. Dobrý dizajn zaujme, odlíši, vyvolá kladné emócie. Systematickým budovaním prvkov podnikovej identity získava podnik konkurenčnú výhodu na trhu.
It is said, that good design sells itself. It is also connected with the graphic materials, which daily accompany us. The good design attracts you, it highlights itself - and also invokes your positive and affirmative emotions. The company gains the competitive advantage in the market via branding.

LOGOTYPY / LOGOTYPE
Na začiatku je logotyp - značka. Bude reprezentovať vaše výrobky a služby navonok, odlišuje ich od iných. Pomôžeme Vám ju vytvoriť.
In the beginning there is a logotype - mark. It will be a representative for your products and services what distinguish them from the others. We can help you to create it.


GRAFICKÝ MANUÁL / GRAPHIC MANUAL
Grafický manuál definuje formu, akou sa bude podnik prezentovať voči verejnosti v zmysle prijatej podnikovej filozofie. Stanovuje pravidlá vizuálnej komunikácie podniku.
The graphic manual defines the form, which will represent the company in public in the sense of approved company philosophy. It specifies the rules of company's visual communication…


ÚPRAVA TLAČENÝCH MATERIÁLOV / LAYOUT AND DESIGN OF PRINTED MATERIALS
Ponúkame Vám celú škálu možností na spoluprácu v oblasti tlačených reklamných materiálov. Potlačené plochy dlhodobo uchovávajú informáciu a sú relatívne lacné. Upravíme Vám vizitku, katalóg, prospekt, leták, plagát, reklamnú plochu, výročnú správu...
We offer you the whole scale of possibilities for the co-operation within the field of printed advertising materials. The printed surfaces preserve the information in the long run and are relatively cheap. We can modify your business card, catalogue, prospectus, leaflet, poster, billboard, annual report…